PRIJEDLOG ODLUKE o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Filip i Jakov (03.03.2020.)

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) te članka 100. i 101. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14, 6/14 i 1/18), a po prijedlogu Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost KLASA:012-02/20-01/01 URBROJ:2198/19-02-20-2 od 02. ožujka 2020. godine Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na svojoj 17. sjednici održanoj_____________ donosi PRIJEDLOG ODLUKE o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Filip i Jakov

 

 

U članku 15. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14, 6/14 i 1/18) mijenja se stavak 1. točka 15 na način da ista sada glasi:

 

- izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje“

 

OBRAZAC za savjetovanje Prijedloga nacrta Odluke o izmjenami dopunama Satuta Općine Sveti Filip i Jakov.docx

Poziv_za_dostavu_mišljenja-Prijedloga nacrta Odluke o izmjenami dopunama Satuta Općine Sveti Filip i Jakov.docx

STATUT NOVI.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov