PRIJEDLOG UPU-A ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI (27.07.2015.)

Javna rasprava o Urbanističkom planu uređenja zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov započinje 26. lipnja 2015. godine i završava 27. srpnja 2015. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Klasa: 350-02/14-02/13
Urbroj: 2198/19-01-15-15
Sveti Filip i Jakov, 18.lipnja 2014. godine

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) te
Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip
i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“ broj 14/14), načelnik Općine Sveti Filip i
Jakov objavljuje

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
ZONE ZANATSKIH I SERVISNIH DJELATNOSTI SVETI FILIP I JAKOV

1. Javna rasprava o Urbanističkom planu uređenja zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov započinje 26. lipnja 2015. godine i završava 27. srpnja 2015. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u prijedlog Plana u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 08:00 do 14:00 sati te na općinskoj internet stranici www.opcina-svfilipjakov.hr.

3. Javno izlaganje prijedloga Plana održat će se dana 7.srpnja 2015. godine u prostoriji vijećnice Općine Sveti Filip i Jakov sa početkom u 12:00 sati.

4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja u svezi prijedloga Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dostaviti:

- u pisanom obliku u tajništvu Općine Sveti Filip i Jakov ili poštom na adresu: Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov.
- upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga Plana.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koje se ne odnose na izradu Plana utvrđenog Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov nisu predmet ove javne rasprave te se sukladno tome neće razmatrati.


Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

05_UVJETI GRADNJE.pdf

UPU_Zona_zanatskih_servisnih_djelatnosti_I2.pdf

01_POSTOJEĆE STANJE.pdf

02_DETALJNA NAMJENA.pdf

03_3_ELEKTROOPSKRBA.pdf

04_UVJETI KORIŠTENJA.pdf

03_1_PROMETNA MREŽA.pdf

03_2_VODOVOD I KANALIZACIJA.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov