PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - čest. zem. 1/82 nove izmjere k.o. Turanj (23.11.2016.)

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
KLASA: 944-01/16-01/03
URBROJ: 2198/19-01-16-1
Sveti Filip i Jakov, 23. studenog 2016. godine

Na temelju članka 35.st. 2. i čl. 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. , 143/12. I 152/12), Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov od 21. studenog 2016. godine, članka 4. i članka 6. Odluke o raspolaganju nekretninama na području Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 05/10.) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09., 01/13. i 02/14. – pročišćeni tekst) Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje

JAVNI NATJEČAJ 
za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

1. Predmet Natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov, i to građevinskog zemljišta oznake: čest. zem. 1212/89 – stare izmjere, a koja odgovara čest. Zem. 1/82 nove izmjere k.o. Turanj, površine 508 m2, a koja se nalazi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Sveti Petar na Moru.

2. Početna kupoprodajna cijena iznosi 772,00 kuna/m2.

3. Pravo sudjelovanja u kupnji predmetne nekretnine imaju sve pravne i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske kao i sve strane pravne i fizičke osobe, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14).

4. Ponuda za sudjelovanje u Natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime odnosno naziv trgovačkog društva ili obrta, OIB, adresu te dokaz o prebivalištu odnosno sjedištu ponuditelja, telefon, ime i prezime osobe za kontakt,
- iznos ponuđene kupoprodajne cijene u kunama po četvornom metru, i ukupan ponuđeni iznos
- broj žiro-računa radi eventualnog povrata jamčevine.

Uz ponudu treba priložiti:
- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe),
- domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe),
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
- potvrdu ili izjavu da nemaju dugovanja prema Općini Sveti Filip i Jakov 
- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
- izjavu ponuditelja da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji na vlastiti trošak te da u cijelosti prihvaća uvjete Natječaja.

5. Prilikom podnošenja ponude, plaća se jamčevina koja se uplaćuje na žiro račun Općine Sveti Filip i Jakov broj: HR06 24020061842800003, model HR68, s pozivom na broj 7706 - OIB ponuditelja, svrha doznake: jamčevina za prodaju građevinskog zemljišta. Jamčevina iznosi 10% od utvrđene početne cijene, odnosno 39.217,60 kn.
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja.
Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine. Tada se najpovoljnijim ponuditeljem smatra slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu te ispunjava uvjete natječaja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju.
Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena uplaćena jamčevina će se vratiti u roku od 60 dana.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, jednokratno uplatiti na žiro račun Općine Sveti Filip i Jakov najduže u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

6. Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Općinom Sveti Filip i Jakov u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru koju donosi Općinski načelnik.
Tabularna isprava za upis vlasništva će se izdati nakon uplate kupoprodajne cijene u cijelosti.
Kupac može steći pravo posjeda odmah po uplati kupoprodajne cijene.

7. Najpovoljniji ponuditelj, pored kupoprodajne cijene, za nekretninu za koju podnese ponudu obvezuje se platiti i troškove provedbe ugovora. Pripadajuće poreze i eventualne pristojbe podmiruje kupac. 

8. Općina Sveti Filip i Jakov zadržava pravo ne odabrati niti jednog ponuditelja ili poništiti Natječaj u cijelosti ili djelomično ne navodeći razloge, odnosno odustati od prodaje zemljišta u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

9. Ponuda za Natječaj s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta“, na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov.
Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave Natječaja u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči i na web stranici Općine.
Nepravovremeno podnesene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

10. Otvaranje ponuda će obaviti imenovano Povjerenstvo za prodaju zemljišta šestog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ponuditelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći te druge zainteresirane osobe.

11. Nezadovoljni ponuditelj ima pravo prigovora koji se podnosi Općinskom načelniku u roku od 8 dana. O prigovoru zaključak donosi Općinski načelnik.

12. Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u Općini Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 09.00 do 13.00 sati ili na tel. 023/ 389 800.

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov