PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA u svrhu izgradnje individualnih stambenih građevina upisanih u z.k.ul. 1745., 1746. i 1747. - k.o. Filipjakov (29.06.2016.)

N A T J E Č A J za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov na području naselja Sv. Filip i Jakov

Temeljem čl. 48. st. 1.t.5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), čl. 35. st.2. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08 i 153/09), te čl. 2. Odluke Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 5/10, Općinski načelnik Općine Sv. Filip i Jakov raspisuje

N A T J E Č A J
za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov na području naselja Sv. Filip i Jakov


TEKST NATJEČAJA U PRIVITKU

N A T J E Č A J za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov na području naselja Sv. Filip i Jakov

 

Općina Sveti Filip i Jakov