PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA u svrhu izgradnje individualnih stambenih građevina (18.04.2016.)

N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE SV. FILIP I JAKOV NA PODRUČJU NASELJA SV. FILIP I JAKOV

Temeljem čl. 48. st. 1.t.5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), čl. 35. st.2. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08 i 153/09), te čl. 2. Odluke Općinskog vijeća Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov br. 5/10, Općinski načelnik Općine Sv. Filip i Jakov raspisuje


N A T J E Č A J
za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov na području naselja Sv. Filip i Jakov

1. Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje individualnih stambenih građevina upisanih u z.k.ul. 1745., 1746. i 1747. U k.o. Filipjakov.

Red.Br., Broj kat.čest., Namjena zemljišta, Površina u m2, Početna cijena/m2 u eurima, Jamčevina (10% početna cijena) u kunama

1. 1416/3, Mješovita-pretežno stambena, 761, 65 eura, 37.399,54
2. 1416/4, Mješovita-pretežno stambena, 69965 eura, 34.348,86
3. 1416/5, Mješovita-pretežno stambena, 572, 65 eura, 28.108,08

Cijena zemljišta utvrđena je po ovlaštenom sudskom vještaku, izražena je u Eurima, a plaćanje se vrši u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

2. Prodaja nekretnine provest će se prikupljanjem pisanih ponuda. Pravo podnošenja ponuda imaju sve domaće i strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekrettninama na području Republike Hrvatske.
3. Pismena ponuda mora sadržavati:
- za fizičke osobe - ime, prezime, adresu, JMBG, OIB,
- za pravne osobe – naziv tvrtke, adresu, MB, OIB, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje,
- naznaku za koju nekretninu se natjecatelj natječe (oznaku rednog broja građevinske parcele, katastarski broj, katastarsku općinu, površinu parcele),
- iznos ponuđene cijene,
- broj računa i naziv banke natjecatelja, za povrat jamčevine,
- potvrdu Porezne uprave i Jedinstvenog upravnog odjela o nepostojanju duga po bilo kojoj osnovi.
Uz ponudu se obavezno prilaže:
- za fizičke osobe – dokaz o državljanstvu, u originalu ili ovjerenom presliku,
- za pravne osobe - dokaz o registraciji, u izvorniku ili ovjerenom presliku, OIB, podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje, ovjereni upis iz sudskog registra, BON -2 (ne stariji od 30 dana), kontakt telefon, broj računa za povrat jamčevine 
- dokaz u uplaćenoj jamčevini – obavezno u izvorniku
- punomoć osobe ovlaštene za zastupanje (ako natjecatelja zastupa punomoćnik) – u izvorniku.
4. Ponude se dostavljaju putem pošte ili predajom na općinski protokol u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA SV. FILIP I JAKOV, Obala Kralja Tomislava 16, 23207, Sv. Filip i Jakov, s naznakom „Ne otvarati-Ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov“ u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Zadarskom listu i web stranicama Općine Sv. Filip i Jakov.
Nepravovremene, nepotpune i neodređene ponude, kao i one sa ponuđenom cijenom nižom od početne cijene neće se razmatrati.
5. Na ime jamčevine natjecatelji su dužni uplatiti iznos od 5% početne cijene zemljišta protuvrijednost u kunama, obračunato prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Općine Sv. Filip i Jakov br. 2402006-1842800003 , s pozivom na broj 21 7757-OIB, sa naznakom „jamčevina za sudjelovanje na natječaju za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov“.
Najpovoljnijem natjecatelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju, jamčevina se vraća u roku od petnaest (15) dana od dana utvrđivanja najpovoljnijih natjecatelja.
Jamčevina se ujedno ne vraća:
- ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude nakon primitka obavijesti da je izabran kao najpovoljniji natjecatelj, ili
- ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji u roku od petnaest (15) dana od dana pozivanja
- zakasni s plaćanje više od 90 dana.
6. Natječaj provodi Povjerenstvo za razmatranje ponuda od 3 (tri) člana koje imenuje Općinski načelnik. Povjerenstvo sastavalja zapisnik, te utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja prema visini ponuđene cijene uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti iz natječaja.
7. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.
8. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni nakon donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg natjecatelja.
9. Natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o izboru, sklopiti ugovor o kupoprodaji. Uvjeti, rok i način plaćanja kupoprodajne cijene utvrditi će se Ugovorom o kupoprodaji. Ukoliko kupac zakasni s plaćanjem više od 90 dana , prodavatelj može raskinuti ugovor, a na svako zakašnjene uplate kupoprodajne cijene prodavatelj ima pravo zaračunati zakonske kamate.
10. Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve informacije u svezi predmetnog natječaja u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sv. Filip i Jakov – Odsjeku za prostorno planiranje i komunalno uređenje, kontakt osoba : Jure Jelenić, dipl.ing. ili na telefon 389-810.
11. Općina Sv. Filip i Jakov zadržava pravo poništiti natječaj, kao i pravo ne odabira niti jedne ponude, a da pri tome ne snosi nikakvu dogovornost niti troškove prema natjecateljima niti je istima dužan dati obrazlaženje razloga ponišenja natječaja.

Klasa: 944-01/16-02/01
Urbroj: 2198/19-01-16-1
Sv. Filip i Jakov, 18. travnja 2016.godine


OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

NAPOMENA: Ispravak tehničke pogreške u stavci 5.: "Na ime jamčevine natjecatelji su dužni uplatiti iznos od 10% početne cijene"

N A T J E Č A J za prikupljanje pismenih ponuda za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sv. Filip i Jakov na području naselja Sv. Filip i Jakov

 

Općina Sveti Filip i Jakov