PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV (9. travanj 2014.)

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
KLASA: 944-01/14-01/01
URBROJ: 2198/19-01-14-6
Sveti Filip i Jakov, 09. travnja 2014. godine

Na temelju članka 35.st. 2. i čl. 391. st. 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.), Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov KLASA: 021-05/13-01/197 URBROJ: 2198/19-13-1 od 18. prosinca 2013. godine, članka 4.i članka 6. Odluke o raspolaganju nekretninama na području Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 05/10.) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09., 01/13. i 02/14. – pročišćeni tekst) Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

1. Predmet Natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov, i to građevinskog zemljišta oznake: dio čest.zem. 76/1 k.o. Turanj, površine 4.540 m2, a koja se nalazi unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja. 

2. Početna kupoprodajna cijena iznosi 4.330,706,00 kuna.

3. Pravo sudjelovanja u kupnji predmetne nekretnine imaju sve pravne i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske kao i sve strane pravne i fizičke osobe, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.).

4. Ponuda za sudjelovanje u Natječaju mora sadržavati:
- ime i prezime odnosno naziv trgovačkog društva ili obrta, OIB, adresu te dokaz o prebivalištu odnosno sjedištu ponuditelja, telefon, ime i prezime osobe za kontakt,
- iznos ponuđene kupoprodajne cijene u kunama po četvornom metru,
- broj žiro-računa radi eventualnog povrata jamčevine.

Uz ponudu treba priložiti:
- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe),
- izvornik ili ovjerenu presliku domovine (za fizičke osobe),
- dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva (za strane osobe),
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine,
- potvrdu da nemaju dugovanja prema Općini Sveti Filip i Jakov te poduzećima u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (Komunalac d.o.o.),
- izjavu ponuditelja da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji na vlastiti trošak te da u cijelosti prihvaća uvjete Natječaja.

5. Prilikom podnošenja ponude, plaća se jamčevina koja se uplaćuje na žiro račun Općine Sveti Filip i Jakov broj HR06 24020061842800003 s pozivom na broj HR68 7706 - OIB ponuditelja, svrha doznake: jamčevina, prodaja građevinskog zemljišta. Jamčevina iznosi 10% od utvrđene početne cijene. Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, jednokratno uplatiti na žiro račun Općine Sveti Filip i Jakov najduže u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

6. Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Općinom Sveti Filip i Jakov u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov. Tabularna isprava za upis vlasništva će se izdati nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti. Kupac može steći pravo posjeda odmah po isplati kupoprodajne cijene.

7. Najpovoljniji ponuditelj, pored kupoprodajne cijene, za nekretninu za koju podnese ponudu obvezuje se platiti i troškove procjene zemljišta i objave Natječaja.

8. Općina Sveti Filip i Jakov zadržava pravo ne odabrati niti jednog ponuditelja ili poništiti Natječaj u cijelosti ili djelomično ne navodeći razloge, odnosno odustati od prodaje zemljišta u svako doba prije potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

9. Ponuda za Natječaj s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta“, zaključno s 25. travnja 2014. godine , na adresu Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov. Nepravovremeno podnesene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

10. Otvaranje ponuda će obaviti imenovano Povjerenstvo šestog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda.

11. Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u Općini Sveti Filip i Jakov, radnim danom od 09.00 do 13.00 sati na tel. 023/ 389 810., kontakt osoba Jure Jelenić, dipl.ing.građ. Grafički prikaz predmetne nekretnine će biti objavljen na web stranicama Općine www.opcina-svfilipjakov.hr

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

Grafički prikaz nekretnine.pdf

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov