PROGRAM JAVNIH RADOVA 2016. (18.03.2016.)

J A V N I P O Z I V ZA DOSTAVU PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA U PROGRAMU JAVNIH RADOVA NA PODRUČJU OPĆINE SV. FILIP I JAKOV

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel

Klasa: 112-06/16-07/02
Urbroj: 2198/19-03-03/01-16-4
Sveti Filip i Jakov, 18. ožujak 2016. godine

Na temelju Odluke o iniciranju javnih radova i zapošljavanju sukladno Programu javnih radova „Pomoć zajednici“ Klasa:112-06/16-07/02, Urbroj:2198/19-01-16-2 od 24.veljače 2016.godine, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, Općina Sv. Filip i Jakov objavljuje

J A V N I P O Z I V
za dostavu prijava za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Sv. Filip i Jakov

Općina Sv. Filip i Jakov kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes i potrebu za zapošljavanje 3 (tri) nezaposlene osobe u Programu javnih radova u 2016. godini u sklopu Mjere za poticanje zapošljavanja „Pomoć zajednici“ 

Zapošljavanje u programima javnih radova pod nazivom „Pomoć zajednici“ aktivna je mjera kojoj je cilj pružanje podrške udrugama koje zapošljavaju žene, a skrbe o starima i nemoćnima.

Opis poslova:
- dostava namirnica
- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika
- organiziranje prehrane
- održavanje čistoće stambenog prostora
- pomoć pri oblačenju i svlačenju
- briga o higijeni i osobnom izgledu
- pomoć u socijalnoj integraciji
- posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
- pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima

Prijaviti se mogu kandidati s prebivalištem na području Općine Sv. Filip i Jakov koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

1. Nezaposlene žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e: 
- prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

2. Nezaposlene žene sa najviše završenim srednjim obrazovanjem
- prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana.

Trajanje programa: 6 mjeseci

Sredstva za financiranje Javnih radova osiguravaja Hrvatski zavod za zapošljavanje i to:
- 100 % troška bruto plaće od 3.656,64 kuna mjesečno. 
- 100% troška prijevoza u maksimalnom iznosu do 400 kuna.

Prijave se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23 207 Sv. Filip i Jakov ili putem e-mail adrese opcina-filip-jakov@zd.t-com.hr s naznakom „“Prijava za javne radove- Pomoć zajednici“, u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva. Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Sv. Filip i Jakov.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
1. Zamolba
2. Fotokopiju osobne iskaznice 
3. Fotokopiju Domovnice
4. Dokaz o završenoj školi

Nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje.


Pročelnica
Darinka Zorić, dipl. iur

 

Općina Sveti Filip i Jakov