PROGRAM stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa - 2. IZMJENA (22.09.2014.)

2. IZMJENA PROGRAMA stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11) i čl. 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09., 01/13. i 02/14.), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov donosi

2. IZMJENU PROGRAMA
stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

l.
Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnos mijenja se na način da se u toč. 4. iza alineje 29. dodaju slijedeće alineje:
- obavlja upravne, stručne i tehničke poslove za rad Općinskog vijeća, općinskog 
- načelnika i njihovih radnih tijela (izrada akata, pripremanje sjednica, distribucija materijala, provođenje odluka, čuvanje akata i sl.),
- brine se o izvršavanju zadaća koje se odnose na rad i organizaciju lokalne i mjesne samouprave,
- izdaje Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov,
- brine se o objavljivanju općih akata te davanju informacija sredstvima javnog priopćavanja,
- osigurava ostvarivanje prava na pristup informacijama,
- obavlja imovinsko-pravne poslove, prati propise iz imovinsko-pravnih odnosa i brine se o primjeni istih,
- sudjeluje u poslovima ažuriranja i osnivanja zemljišnih knjiga,
- obavlja poslove koji se odnose na rješavanje pravnog statusa općinske nepokretne imovine,
- obavlja poslove upravljanja, raspisivanja i provođenja javnog natječaja u svezi s raspolaganjem nekretnina (kupnja, prodaja, koncesija, zakup, najam),
- obavlja prijem stranaka i sve pripremne, upravne i stručne poslove, rješavajući po zahtjevima stranaka za zakup poslovnih prostora, te zakup, prodaju i ostale načine raspolaganja općinskim nekretninama, te priprema i obrazlaže prijedloge akata u postupku donošenja,
- vodi stručne i administrativno-tehničke poslove u postupku javne nabave,
- prati sudjelovanje Općine u sudskim i upravnim postupcima,
- obavlja poslove pravnog zastupanja Općine, po punomoći načelnika, pred pravosudnim i upravnim tijelima,
- izrađuje izvješća i zapisnike iz svog djelokruga rada,
- prati i nadzire primjenu zakonskih propisa iz svog djelokruga rada, te daje prijedloge za primjenu istih u svom radu,
- po potrebi sudjeluje u radu stalnih i povremenih tijela u okviru svoje nadležnosti.

ll.
Primjena ovog Programa počinje stupanjem na rad vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov.

KLASA: 100-01/14-01/05
URBROJ: 2198/19-01-14-22
Sveti Filip i Jakov, 22. rujna 2014. godine
Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov