PROGRAM stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, 2016. (17.02.2016.)

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Općinski načelnik
Klasa100-02/16-01/01
Urbroj: 2198/19-01-16-2
Sveti Filip i Jakov, 17. veljače 2016. godine

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11) načelnik općine Sveti Filip i Jakov donosi

PROGRAM
stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

l.
Ovim Programom utvrđuje se stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa vježbenika – volontera (u daljnjem tekstu: vježbenika) u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov, pod kojim se podrazumijeva stručna i praktična izobrazba vježbenika kroz praktičan rad i učenje za samostalno obavljanje poslova struke i polaganja državnog stručnog ispita.

ll.
Programom iz toč. l. utvrđuju se:
- poslovi i zadaće što ih je vježbenik u tijeku vježbeničkog staža dužan obavljati,
- način praćenja rada vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,
- obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža,
- prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža,
- prava i obveze vježbenika.

lll.
Vježbenici će se osposobljavati za obavljanje poslova referenta, stručnih suradnika i viših stručnih suradnika unutar Jedinstvenog upravnog odjela.

lV.
Poslovi i zadaće što su ih vježbenici u tijeku vježbeničkog staža dužni obavljati unutar Jedinstvenog upravnog odjela određeni su Sistematizacijom radnih mjesta u Općini Sv. Filip i Jakov i Pravilnikom o unutarnjem ustroju JUO Općine Sv. Filip i Jakov.

V.
Vježbenikov rad kontinuirano prati mentor i upućuje ga na pravilnu primjenu propisa i pravilnu administrativno-tehničku obradu pismena, te mu pomaže u pripremanju državnog stručnog ispita.

Vl.
Obrazovanje i stručno osposobljavanje vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža odnosi se na stručnu izobrazbu za polaganje državnog stručnog ispita i samostalno obavljanje povjerenih poslova i zadaća pod nadzorom i uz pomoć mentora.
Stručna izobrazba vježbenika osigurava se na način da:
- dobiva na raspolaganje pravne izvore propisane programom općeg dijela državnog stručnog ispita,
- dobiva na raspolaganje zakone i druge propise koje je dužan primjenjivati pri obavljanju određenih poslova i zadaća,
- dobiva na raspolaganje stručnu i drugu literaturu,
- prisustvuje seminarima koje organizira Središnji državni ured za upravu.

Vll.
Prava i obveze mentora u provođenju i nadzoru vježbeničkog staža sastoje se u:
- pružanju stručne pomoći vježbeniku i upućivanju na pravilnu primjenu propisa,
- kontinuiranom provođenju nadzora nad radom vježbenika tijekom vježbeničkog staža,
- osiguranju uvjeta za uspješno obavljanje vježbeničkog staža i pripremu za polaganje državnog stručnog ispita, te prisustvovanje seminarima iz točke Vl. ovog Programa,
- upoznavanju sa važećim zakonskim i drugim propisima i stručnom literaturom, kontinuiranim dodjeljivanjem određenih poslova i zadaća iz djelokruga svog radnog mjesta.

Vlll.
Za vrijeme trajanja stručne i praktične izobrazbe, vježbenik ima sva prava i obveze iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja, mjera „Rad, staž i prijevoz - Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

lX.
Primjena ovog Programa počinje stupanjem na rad vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov.

Općinski načelnik
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov