PROJEKTNI TIM "REKONSTRUKCIJA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE SV. FILIP I JAKOVA" (13.04.2016.)

ODLUKA O IMENOVANJU PROJEKTNOG TIMA PROJEKTA "REKONSTRUKCIJA JAVNE INFRASTRUKTURE ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE SV. FILIP I JAKOVA"

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09, 01/13 i 02/14 – pročišćeni tekst) načelnik Općine Sveti Filip i Jakov na dan 13. travnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju projektnog tima projekta 
"REKONSTRUKCIJA JAVNE INFRASTRUKTURE 
ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE SV. FILIP I JAKOVA"


I.
Za prijavu i provedbu projekta „Rekonstrukcija javne infrastrukture za unapređenje turističke ponude Sv. Filip i Jakova“ imenuju se sljedeći članovi projektnog tima: 

1. DARKO MIKAS, dipl. oec., voditelj projekta,
2. JURE JELENIĆ, ing. građ., član projektnog tima, 
3. ANA BARBAROŠA, član projektnog tima,
4. MIJOVILKA BARBAROŠA, član projektnog tima i
5. VLATKA BUDANOVIĆ, dipl. oec., član projektnog tima.

II.
Imenovani su dužni provoditi projektne aktivnosti prema prethodno navedenom projektu te se voditi načelima dobre prakse.

III.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 334-05/16-01/01
URBROJ: 2198/19-01-16-01
Sveti Filip i Jakov, 13. travanj 2016. godine

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Načelnik 
Zoran Pelicarić

 

Općina Sveti Filip i Jakov