PRORAČUN ZA 2013. GODINU - Rebalans (18.12.2013.)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA 2013. GODINU (REBALANS)

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine SV. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov broj 02/09), Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov na 5. sjednici podržanoj 18.12.2013. godine donosi


IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA 2013. GODINU (Rebalans)


I OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Sv. Filip i Jakov za 2013. godinu mijenja se članak 1. i glasi: Proračun Općine Sv. Filip i Jakov za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 12.650.000,00 kuna, sastoji se od:

KTO OPIS IZNOS
A RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI 12.450.000,00
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00
3 RASHODI 10.135.800,00
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 1.893.000,00
RAZLIKA (višak/manjak) (6+7) /(3+4) 621.200,00
B RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00
9 VIŠAK PRIHODA 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 621.200,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8+VIŠAK) / (5) 0,00

Članak 2.

U bilanci prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna za 2013. godinu, rebalansiraju se prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci u posebnom dijelu Proračuna što čini sastavni dio ovog rebalansa.

Članak 3.

Ova 2. Izmjena i dopuna (Rebalans) Proračuna stupa na snagu osmog dana od objave u «Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov».


Klasa:021-05/13-01/175
Urbroj:2198/19-13-1 
Sv. Filip i Jakov,18.12.2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SV. FILIP I JAKOV 
Predsjednik
Ivan Eškinja bacc.med.lab.ing

BILANCA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

 

Općina Sveti Filip i Jakov