PRORAČUN ZA 2014. GODINU - Rebalans (11.12.2014.)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2014. GODINU (REBALANS)

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 02/09.), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na 11. sjednici održanoj 11. prosinca 2014. godine donosi:


IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
ZA 2014. GODINU
(Rebalans)


I. OPĆI DIO

Članak 1.
U Proračunu Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu mijenja se članak 1. i glasi: Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 18.770.000,00 kn, sastoji se od:


KTO OPIS IZNOS
A RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI 16.000.000,00
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.670.000,00
3 RASHODI 13.904.400,00
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 4.207.600.00
RAZLIKA (višak/manjak) (6+7) /(3+4) 558.000,00
B RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 100.000,00
9 VIŠAK PRIHODA 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 658.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8+VIŠAK) / (5) 558.000,00


Članak 2.
U bilanci prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna za 2014. godinu, rebalansiraju se prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci u posebnom dijelu Proračuna, što čini sastavni dio ovog rebalansa.

Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna (Rebalans) Proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 400-06/14-01/01
URBROJ: 2198/19-02-14-1
Sveti Filip i Jakov, 11. prosinca 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik Općinskog vijeća
Igor Pedisić
***

U PRILOGU:
1. PLAN PRORAČUNA ZA 2014. GODINU OPĆI DIO
2. PLAN PRORAČUNA ZA 2014. GODINU POSEBNI DIO
3. PROJEKCIJA PRORAČUNA

PLAN ZA 2014. I PROJEKCIJA PRORAČUNA

 

Općina Sveti Filip i Jakov