PRORAČUN ZA 2014. GODINU (18.12.2013.)

PRORAČUN OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA 2014. GODINU

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 02/09 i 1/13), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 5. sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE SV. FILIP I JAKOV ZA 2014. GODINU


Članak 1.
Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) u ukupnom iznosu od 17.435.000,00 kn sastoji se od:

OPĆI DIO
A.
RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi poslovanja 13.935.000,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.500.000,00
Rashodi poslovanja 12.781.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.018.000,00

RAZLIKA MANJAK-VIŠAK 636.000,00

B.
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 636.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -636.000,00
VIŠAK /MANJAK+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00

Članak 2.
Sastavni dio Proračuna su projekcije prihoda i primitaka te rashodi izdaci za 2015. i 2016. godinu iskazani na drugoj razini.

Članak 3.
Pregled Proračuna po programima i aktivnostima dat je u posebnom dijelu proračuna.

Članak 4.
Ovaj Proračun stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“ a primjenjivati će se od 01. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/181
Urbroj: 2198/19-13-1
Sveti Filip i Jakov, 18 prosinca 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.

Proračun 2014.

Proračun 2014. posebni dio

Proračun 2014. prihodi

Projekcija za 2015. i 2016.

 

Općina Sveti Filip i Jakov