PRORAČUN ZA 2015. GODINU - 1. Rebalans (08.06.2015.)

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2015. GODINU (REBALANS)

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 02/09), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na 13. sjednici podržanoj 08. lipnja 2015. godine donosi

I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
ZA 2015. GODINU
(Rebalans)

I OPĆI DIO
Članak 1.
U Proračunu Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu mijenja se članak 1. i glasi: Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 22.200.000.00, sastoji se od:

KTO OPIS IZNOS
A RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI 18.280.000,00
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.420.000,00
3 RASHODI 15.473.000,00
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 6.017.000,00
RAZLIKA (višak/manjak) (6+7) /(3+4) 210.000,00
B RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 500.000,00
9 VIŠAK PRIHODA 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 710.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8+VIŠAK) / (5) -210.000,00

Članak 2.
U bilanci prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna za 2015. godinu, rebalansiraju se prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci u posebnom dijelu Proračuna što čini sastavni dio ovog rebalansa.

Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna (Rebalans) Proračuna stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 400-06/15-01/02
URBROJ: 2198/19-02-15-01
Sveti Filip i Jakov, 08. lipnja 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Predsjednik 
Općinskog vijeća
Igor Pedisić
***

OPĆI DIO, POSEBNI DIO, PROJEKCIJA, IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

 

Općina Sveti Filip i Jakov