PRORAČUN ZA 2015. GODINU (11.12.2014.)

PRORAČUN OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08.) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ 02/09.), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov, na11. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2014. godine donosi:


PRORAČUN OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
ZA 2015. GODINU


I. OPĆI DIO

Članak 1.
Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) u ukupnom iznosu od 17.750.000,00 kn sastoji se od: 


KTO OPIS IZNOS
A RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 PRIHODI 15.180.000,00
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.370.000,00
3 RASHODI 12.740.000,00
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 4.300.000,00
RAZLIKA (višak/manjak) (6+7) /(3+4) 510.000,00
B RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 200.000,00 
9 VIŠAK PRIHODA 0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 710.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8+VIŠAK) / (5) -510.000,00


Članak 2.
Sastavni dio Proračuna su projekcije prihoda i primitaka te rashodi izdaci za 2016. i 2017. godinu iskazani na drugoj razini.

Članak 3.
Pregled Proračuna po programima i aktivnostima dat je u posebnom dijelu proračuna.

Članak 4.
Ovaj proračun stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2015. godine.


KLASA: 400-06/14-01/02
URBROJ: 2198/19-02-14-1
Sveti Filip i Jakov, 11. prosinca 2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik Općinskog vijeća
Igor Pedisić

U PRILOGU:
1. PLAN PRORAČUNA ZA 2015. GODINU OPĆI DIO
2. PLAN PRORAČUNA ZA 2015. GODINU POSEBNI DIO
3. Plan proračuna za 2015. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA POSEBNI DIO
4. Projekcija proračuna
5. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA za 2015. godinu

Plan, projekcija i plan razvojnih programa za 2015.

 

Općina Sveti Filip i Jakov