Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama - Dokumentacija za pripadnice ranjivih skupina definiranih Pozivom Projekta „ZAŽELI – Sveti Filip i Jakov – faza III“ (24.08.2022.)

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA ZADARSKA

OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV

Općinski načelnik

Klasa: 112-01/22-01/15

Urbroj: 2198-19-03-04/01-22-02

Sv. Filip i Jakov, 24. kolovoza 2022. godine

Nastavno na objavljeni

J A V N I P O Z I V

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

u Općini Sveti Filip i Jakov za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ZAŽELI – Sveti Filip i Jakov – faza III“ – Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama objavljuje se dokumentacija za pripadnice neke od ranjivih skupina definiranih Pozivom za koje je potrebno dostaviti sljedeće:

Žene od 50 godina i više

- osobna iskaznica

Osobe s invaliditetom

- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom

Žrtve trgovanja ljudima

- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima

Žrtve obiteljskog nasilja

- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja

Azilantice

- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP

Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.

- rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji

Liječene ovisnice

- potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama

Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci

- potvrda o otpuštanju

Pripadnice romske nacionalne manjine

- izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini

Beskućnice

- rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika

- potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran PelicarićJavni poziv - dokumentacija za ranjive skupine - Projekt Zaželi faza III.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov