RAVNATELJICA DJEČJEG VRTIĆA „CVIT“ (20.06.2016.)

O D L U K A o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „CVIT“

Na temelju članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 04/14 – pročišćeni tekst i 06/14) Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 19. sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine donijelo je

O D L U KU
o imenovanju ravnateljice 
Dječjeg vrtića „CVIT“

MIRJANA ZALOVIĆ iz Zadra, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića „CVIT“ u Svetom Filip i Jakovu na mandatno razdoblje od četiri godine i to od 06. kolovoza 2016. godine do 06. kolovoza 2020. godine.

KLASA: 601-01/16-01/03
URBROJ: 2198/19-02-16-01
Sveti Filip i Jakov, 20. lipnja 2016. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV
Predsjednik 
Općinskog vijeća
Igor Pedisić

 

Općina Sveti Filip i Jakov