REGULACIJA PROMETA TIJEKOM TURISTIČKE SEZONE (18.06.2013.)

ODLUKA o regulaciji prometa tijekom turističke sezone

Na temelju čl. 5. i čl. 184. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 59/96 i članka 32. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov“, br. 2/09 i 01/13) Općinsko vijeće na svojoj 1. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2013. godine donijelo je 

ODLUKU o regulaciji prometa tijekom turističke sezone 

Članak 1. 
Ovom Odlukom određuje se regulacija prometa na podruĉju Općine Sv. Filip i Jakov i to u naseljima Sv. Filip i Jakov i Turanj za vrijeme turističke sezone od 15. lipnja do 15. rujna 2013. godine

Članak 2. 
U mjestu Sv. Filip i Jakov uređuje se promet na naĉin da se na Obali kralja Tomislava zabranjuje promet za sva motorna vozila od 19,00 sati do 02,00 sat. U mjestu Turanj uređuje se promet na naćin da se na Obali zabranjuje promet za sva motorna vozila od 19,00 sati do 02,00 sat na lokaciji od plaže „Morovićka“ do nogometnog igrališta, što će se regulirati prometnim znakovima. Prostor između predstavlja pješačku zonu.

Članak 3. 
Zabrana prometa u mjestu Sv. Filip i Jakov urediti će se na naĉin da se kod PRODAVAONICE KONZUM postavlja rampa u obliku POKRETNIH STUPIĆA te se kod JEDRILIČARSKOG KLUBA postavlja druga rampa u obliku LANCA. U mjestu Turanj rampa u obliku lanca će se postaviti kod plaţe „Morovićka“, kod nogometnog igrališta (Popova kuća) i kod Kaštela. U pješačkoj zoni mogu prometovati:
- vozila hitne pomoći,
- vatrogasna vozila,
- vozila MUP-a,
- vozila istražnog suca,
- vozila koja prevoze umrle osobe,
- pokretni stolci s motorom za invalide i nemoćne osobe,
- dječja prijevozna sredstva (dječji bicikli, automobilići na električni ili nožni pogon i sl.), kojima upravljaju djeca do navršene sedme godine života.

Članak 4. 
Prometovanje prijevoznim sredstvima u pješaĉkoj zoni odobrit će se za potrebe:
- održavanja čistoće i odvoženja komunalnog otpada,
- održavanja komunalne infrastrukture,
- deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije,
- održavanje elektriĉnih objekata i uređaja,
- dopreme robe za opskrbu prodavaonica, tržnice i ugostiteljskih objekata,
- doprema plina i ogrjeva,
- prijevoza poštanskih pošiljki,
- prijevoza teških invalida i bolesnih osoba,
- u drugim sluĉajevima po odobrenju tijela Općinske uprave.

Članak 5. 
Do 15. rujna 2013. godine u Sv. Filip i Jakovu ZABRANJUJE SE PARKIRANJE i to:
- u Ulici kralja Petra Krešimira IV i Put Primorja obostrano;
- na Obali kralja Tomislava od početka Obale do Kontovog mula zabranjuje se parkiranje s DESNE STRANE, a dalje od Kontovog mula i na Obali dr. Franje Tuđmana do Plaže „Morovićka“ u Turnju zabranjuje se parkiranje OBOSTRANO;
- na Obali dr. Franje Tuđmana od plaže „Morovićka“ do Popove kuće zabranjuje se parkiranje s DESNE STRANE;
- na Obali dr. Franje Tuđmana od Popove kuće do izlaska iz Turnja zabranjuje se parkiranje OBOSTRANO;
- na trgu NA VR SELA – od Kino dvorane, kuće Joška Majice, Kunčeve kuće, kuće Marka Eškinje, Banove kuće i ulaz u Kuntratu određuje se APSOLUTNA ZABRANA PARKIRANJA;
- U Liburnskoj ulici zabranjuje se parkiranje CIJELOM DUŽINOM S DESNE STRANE (od križanja s Ulicom kralja Zvonimira do križanja s Ulicom kralja Petra Krešimira) te se zabranjuje parkiranje uz malonogometno igralište;
- U Ulici kralja Zvonimira od kriţanja s Liburnskom ulicom do semafora zabranjuje se parkiranje OBOSTRANO.
Od zabrane parkiranja izuzimaju se vozila za dostavu. Dozvoljavaju im se zaustavljanje i dostava do 15 minuta maksimalno. Nadležna policijska uprava vodi evidenciju o napravljenim prekršajima i o tome izvješćuje Upravni odjel Općine. 

Članak 6. 
Upravni odjel Općine može u izuzetnim sluĉajevima izdati odobrenje za jednokratno obavljanje prometa u pješačkoj zoni izvan propisanog vremena ako ocijeni da je to neophodno. 

Članak 7. 
Zbog nesmetanog odvijanja prometa u Ulici Ivana Danila cijelom dužinom desne strane ispod zida Đurđenovac i prodavaonice Konzum s lijeve strane odobreno je vršiti dostavu (ukrcaj i iskrcaj) prodavaonice Konzum robe iskljuĉivo s parkirnih mjesta osiguranih za tu namjenu koja se nalaze uza zid skladišta s sjeverozapadne strane prodavaonice Konzum, a dostavu robe za prodavaonicu Studenac moguće je obavljati isključivo s pozicije uz trafostanicu sa jugozapadne strane.

Članak 8. 
Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi nadležna policijska uprava sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. 

KAZNENE ODREDBE 

Članak 9.
Globom u iznosu od 1.000,00 Kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba, a u iznosu od 400,00 Kn fizička osoba za prekršaje iz ove Odluke.

Članak 10. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objaviti će se u Službenom glasniku Općine Sv. Filip i Jakov. 

Klasa: 021-05/13-01/94 
Ur.broj: 2198/19-13-1 
Sv. Filip i Jakov, 18. lipnja 2013. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SV. FILIP I JAKOV 
Predsjednik Ivan Eškinja, bacc.med.lab.ing.

 

Općina Sveti Filip i Jakov