„Rekonstrukcija ispraćajne dvorane u naselju Sv. Filip i Jakov“ (22.11.2023.)

Na temelju odredbi članka 197. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/22), načelnik Općine Sveti Filip i Jakov, OIB: 57113796391, donosi sljedeću:

O D L U K U

o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu

„Rekonstrukcija ispraćajne dvorane u naselju Sv. Filip i Jakov“


I.

Ovom Odlukom imenuje se stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Rekonstrukcija ispraćajne dvorane u naselju Sv. Filip i Jakov“ evidencijski broj nabave: 23-02/03.

II.

Za članove stručnog povjerenstva imenuju se:

  1. Mate Pešić, ovlašteni predstavnik, posjeduje važeći certifikat u području javne nabave
  2. Darko Mikas, ovlašteni predstavnik
  3. Jure Jelenić, ovlašteni predstavnik.
  4. koordiniranje pripreme i provođenja postupka javne nabave
  5. sudjelovanje u pripremi dokumentacije o nabavi
  6. javno otvaranje ponuda
  7. sudjelovanje u pregledu i ocjeni ponuda
  8. usmjeravanje rada stručnih osoba, službi i odjela Naručitelja te neovisnih stručnih ososba kojima je povjerena izrada dokumentacije o nabavi, pregled i ocjena ponuda te ostali poslovi u vezi s postupkom javne nabave.

III.

Zadaća je članova stručnog povjerenstva javnog naručitelja iz točke II. ove Odluke je:

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 406-01/23-02/03

URBROJ: 2198-19-03-04/01-23-01

Sv. Filip i Jakov, 22. studeni 2023. godine

Načelnik

Zoran Pelicarić

Odluka o imenovanju članova stručnog povjerenstva.docx

ODLUKA o imenovanju stručnog povjerenstva.pdf

Izjava o sukobu interesa- Zoran Pelicarić.docx

Izjava Zoran Pelicarić - Rekon ispraćajne dvorane u Sv.FiJ.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov