SAVJET MLADIH OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV (06.08.2015.)

O D L U K A O IZBORU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Temeljem članka. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj: 02/14 – proč.tekst., 06/14), Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov na svojoj 14. sjednici održanoj 06. kolovoza 2015. godine donosi

O D L U K U 
O izboru članova i zamjenika članova 
Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov

I.
Općinsko vijeće Općine Sveti Filip i Jakov u Savjet mladih Općine Sveti Filip i Jakov izabire kako slijedi:
1. ANDREA BRZIĆ 
zamjenica Martina Srdarović, na prijedlog „Kulturno umjetničke udruge Pristan“
2. NIKO PIROVIĆ
zamjenik Mihovil Jačan, na prijedlog „Udruge Kaštel“
3. MARTINA BRATOVIĆ
zamjenica Antonija Serdarović, na prijedlog „Kuda Sv. Ivan Glavosjek“
4. FRANE MIKULIĆ
zamjenik Jurica Jurišić, na prijedlog „Udruge za promicanje turizma i kulture – Sveti Petar na Moru“
5. REA PELICARIĆ
zamjenica Ana Milat, na prijedlog „Udruge Žena s osmijehom“

II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Sveti Filip i Jakov“.

KLASA: 021-05/14-03/1
URBROJ: 2198/19-02-15-6
Sveti Filip i Jakov, 06. kolovoza 2015. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Predsjednik 
Općinskog vijeća
Igor Pedisić

 

Općina Sveti Filip i Jakov