SLUŽBENI GLASNIK br. 11 (18.rujna.2023.) (18.09.2023.)

Akti Općinskog vijeća

Akti Općinskog vijeća

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2023.

godine

2. Polougodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023.

godine

- Izvješće o izvršenim preraspodjelama na proračunskim stavkama za razdoblje siječanj – lipanj

2023. godine

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenim preraspodjelama na proračunskim stavkama za

razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine

3. 2. Izmjene i dopune Plana proračuna za 2023. godinu ( 2. Rebalans)

a) Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu

b) 2. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

c) 2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

d) 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

5. Odluka o kupnji nekretnine

6. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Službeni glasnik 11_23.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov