SLUŽBENI GLASNIK br. 17/22 (19. prosinca. 2022.) (19.12.2022.)

Akti Općinskog vijeća
1. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje
financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2023. godini
3
2. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2023. godini 4
3. Odluka o isplati prigodnog dara ( božićnice) umirovljenicima 5
4. 2. izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu (2. Rebalans)
a) 2. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
b) 2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
c) 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu
d) 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. godinu
e) Odluka o raspodjeli rezulatata poslovanja za 2021. godinu
f) 1. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
6
5. Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2023. godinu (Opći i Posebni dio, Posebni dio prema
funkcijskoj klasifikaciji) i projekcija Proračuna za 2024. i 2025. godinu
a) Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu
b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu
c) Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2023. godinu
d) Program javnih potreba u športu za 2023. godinu
e) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
f) Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
g) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za
2023. godinu
h) Program korištenja sredstava od rapolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakovu za 2023. godinu
i) Odluka o izvršavanju Proračuna Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu
j) Odluka o pokriću manjka iz prethodnih razdoblja
68
6. Odluka o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke u 2023. godini 131
7. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „CVIT“ za pedagošku 2022./2023. godinu
- Zaključak o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „CVIT“ za pedagošku
2022./2023. godinu
132
8. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa u pedagoškoj 2021./2022. godini
- Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa u pedagoškoj
2021./2022. godini
132
9. Statut Dječjeg vrtića „Cvit“ Sveti Filip i Jakov
-Zaključak o usvajanju Statuta Dječjeg vrtića „CVIT“ Sveti Filip i Jakov
133
10. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Raštane Donje 133
11. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja površine proizvodne zone Raštane Gornje 152
12. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa naselja Babac 155
13. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja poslovne 158
14. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja dijela
građevinskog područja naselja Turanj (UPU 2)
160
15. Financijski izvještaj Komunalca za 2021. godinu
- Zaključak o usvajanju Financijskog izvještaja Komunalca za 2021. godinu
163
16. Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu plaćanja naknade za dodjelu grobnog mjesta 163
17. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu 164
18. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 165
19. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 166
20. Odluka o kupnji plovila 167
21. Odluka o zabrani poslovanja s pravnim i fizičkim osobama koje imaju otvorena dugovanja
prema Općini Sveti Filip i Jakopv i trgovačkim društvima, ustanovama i udrugama čiji je
osnivač/suosnivač Općina Sveti Filip i Jakov
167
22. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2023. godinu s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
168
23. Odluka o socijalnoj skrbi 177
24. Odluka o načinu dodjele sredstava za financiranje turističke zajednice za 2023. godinu 185
25. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće djelatnika Dječjeg
vrtića „Cvit“
186
26. Odluka o izradi 3. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja
naselja Raštane Donje ( UPU 1- Smiljevača)
187
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima
radnih tijela Općinskog vijeća i članovima kolegija i drugih radnih tijela koje imenuje Općinski
načelnik


Sl. glasnik konačna verzija.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov