SLUŽBENI GLASNIK broj 02, veljača 2014. (17.02.2014.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Odluka o početku mirovanja mandata vijećnika i poĉetku obnašanja duţnosti zamjenika vijećnika Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov
2. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Načelnika Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2013. godine
3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog podruĉja u Svetom Filip i Jakovu (1. plan – Rabatin)
4. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov
5. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanistiĉkog plana uređenja neizgraĊenog podruĉja u Svetom Filip i Jakovu (1. plan – Rabatin)
6. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone hotelijersko-turističke (T1 hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sveti Filip i Jakov
7. Zaključak – odbijanje prijedloga za osnivanje Mjesnog odbora Tustica
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nazivima ulica u naselju Sveti Filip i Jakov
9. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obraĉun plaće sluţbenika i namještenika
11. Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu
12. Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje između Općine Sveti Filip i Jakov u Republici Hrvatskoj i Grada Mohách u Republici Mađarskoj
13. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste
14. Zaključak – ne usvaja se primjedba o donošenju Izmjena PPUO-a

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Plan prijema na stručno osposobljavanje za 2014. godinu

OSTALI AKTI ZA OBJAVU

1. Statut Općine Sveti Filip i Jakov (pročišćeni tekst)
2. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov (pročišćeni tekst)

SLUŽBENI GLASNIK broj 2, veljača 2014

 

Općina Sveti Filip i Jakov