SLUŽBENI GLASNIK broj 03 (01.04.2019.) (01.04.2019.)

Akti Općinskog načelnika

 

1.     Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje

 

                       

 

Akti Jedinstvenog upravnog odjela

 

 

 

1.       Rješenje o obustavi KLASA: UP/I-363-03/17-04/295 URBROJ: 2198/19-03-01/02-19-3 od 21. ožujka 2019. godine

4

2.       Rješenje o obustavi KLASA: UP/I-363-03/18-04/2416 URBROJ: 2198/19-03-01/02-19-3 od 21. ožujka 2019. godine

5

3.       Rješenje o obustavi KLASA: UP/I-363-03/18-04/1880 URBROJ: 2198/19-03-01/02-19-5 od 21. ožujka 2019. godine

6

4.       Rješenje o obustavi KLASA: UP/I-363-03/18-04/1811 URBROJ: 2198/19-03-01/02-19-3 od 21. ožujka 2019. godine

7

5.       Rješenje o obustavi KLASA: UP/I-363-03/18-04/2417 URBROJ: 2198/19-03-01/02-19-3 od 29. ožujka 2019. godine

8

6.       Rješenje o obustavi KLASA: UP/I-363-03/18-04/1831 URBROJ: 2198/19-03-01/02-19-3 od 29. ožujka 2019. godine

9

7.       Rješenje o obustavi KLASA: UP/I-363-03/18-04/1849 URBROJ: 2198/19-03-01/02-19-3 od 29. ožujka 2019. godine

10

SLUŽBENI GLASNIK 3-19-converted.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov