SLUŽBENI GLASNIK broj 03, ožujak 2015. (10.03.2015.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika o radu za lipanj – prosinac 2014. godine
2. Godišnji obračun proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje siječanj –prosinac 2014.godine
3. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
4. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. Godinu
5. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
6. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2014. do 2020. godine
7. Odluka o visini naknade za osnivanje služnosti na javnim površinama kojima upravlja i nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov
8. Odluka o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2015. do 2020. godine 
9. Odluka o usvajanju Revizije Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Sveti Filip i Jakov
10. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite
11. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2014. godini
12. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2014. godini
13. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu
14. Smjernice za organizaciju i razvoj zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2015.godinu
15. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov 
16. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja u Svetom Petru na Moru (Plan 4)
17. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u Sikovu (UPU 3)
18. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u naselju Sveti Petar na Moru
19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi 1. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sveti Filip i Jakov
20. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstanih cesta
21. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste
22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
24. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak
25. Mjere pomoći poduzetnicima s problemima plaćanja poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom 
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama za uporabu javnih površina
28. Godišnji Plan davanja koncesija za 2015. godinu 
29. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Izvješće o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
2. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 
3. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu

službeni glasnik broj 3., ožujak 2015.

 

Općina Sveti Filip i Jakov