SLUŽBENI GLASNIK broj 03, ožujak 2016. (22.03.2016.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2015. godine
2. Zaključak o prihvaćanju Odluke o preraspodjeli sredstava u Proračunu Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu
3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine (Opći dio, Posebni dio, Plan razvojnih programa)
4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
5. Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov
6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
8. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o promjeni granica naselja Donje Raštane i Sikovo
10. Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstanih cesta
11. Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića CVIT za 2015. godinu 
12. Zaključak o davanju suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić „CVIT“ u Svetom Filip i Jakov-u u pedagoškoj 2016./17. godini
13. Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov
14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (LAGUR) „Lostura“ 
15. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2015. godini
16. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2015. godini
17. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2016. g. 
18. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2016. godine
19. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja u Svetom Petru na Moru (Plan 3 – 1)
20. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Sveti Filip i Jakov
21. Zaključak o usvajanju Plana razvoja turizma na području Općine Sveti Filip i Jakov


***
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. II. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu

SLUŽBENI GLASNIK broj 03, ožujak 2016.

 

Općina Sveti Filip i Jakov