SLUŽBENI GLASNIK broj 04 (08.04.2019.) (08.04.2019.)

Akti Općinskog načelnika

1.Plan korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov (Tržnica u Svetom Filipu i Jakovu)

 

2.Plan korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov (Sveti Filip i Jakov, Turanj  i Sveti Petar na Moru)

 

Akti Jedinstvenog upravnog odjela

 

1.Rješenje o obustavi KLASA: UP/I-363-03/18-04/2537 URBROJ: 2198/19-03-01/02-19-3 od 01. travnja 2019. Godine

 

2.Rješenje o obustavi KLASA: UP/I-363-03/18-04/2446 URBROJ: 2198/19-03-01/02-19-3 od 01. travnja 2019. Godine

 

3.Rješenje o obustavi KLASA: UP/I-410-15/18-02/776 URBROJ: 2198/19-03-01/02-19-3 od 02. travnja 2019. Godine

 

4.Rješenje o obustavi KLASA: UP/I-363-03/18-04/2636 URBROJ: 2198/19-03-01/02-19-2 od 01. travnja 2019. Godine

 

5.Rješenje o sufinanciranju katastarske izmjere Općine Sveti Filip i Jakov i obnove zemljišnih knjiga za k.o. Raštane KLASA: UP/I-930-01/17-01/32 URBROJ: 2198/19-03-02/06-17-1  od 28. veljače 2017 . godine

 

6.Rješenje o sufinanciranju katastarske izmjere Općine Sveti Filip i Jakov i obnove zemljišnih knjiga za k.o. Raštane KLASA: UP/I-930-01/17-01/32 URBROJ: 2198/19-03-02/03-17-1  od 23. kolovoza 2017 . godine


SLUŽBENI_GLASNIK_4-19-converted.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov