SLUŽBENI GLASNIK broj 04, listopad 2013. (24.11.2013.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
2. Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Sveti Filip i Jakov
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima za stipendiranje redovnih studenata
4. Odluka o grobljima
5. Odluka o utvrđivanju godišnje grobne naknade
6. Zakljuĉak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Cvit“ Sveti Filip i Jakov
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena usluga Dječjeg vrtića „Cvit“ Sveti Filip i Jakov
8. Zakljuĉak o davanju suglasnosti na prijedlog uvođenja integriranog programa učenja engleskog jezika
9. Odluka o imenovanju Povjerenstva za određivanje naziva ulica, trgova i parkova
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
11. Zaključak o davanju ovlaštenja općinskom načelniku da potpiše Izmjene i dopune Društvenog ugovora o usklađenju J.P. Komunalac d.o.o. Biograd
12. Zaključak o davanju suglasnosti Komunalcu d.o.o. Biograd na Moru na Odluku o cijeni vodnih usluga
13. Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog sufinanciranja aviokompanije Rayanair
14. Zaključak o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na podruĉju Općine Sveti Filip i Jakov

SLUŽBENI GLASNIK broj 4, listopad 2013.

 

Općina Sveti Filip i Jakov