SLUŽBENI GLASNIK broj 05, lipanj 2015. (08.06.2015.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o mirovanju vijećničkog mandata i početka obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika 
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Sveti Filip i Jakov
3. Odluka o obvezi plaćanja naknade za korištenje mrtvačnice u Svetom Filip I Jakovu
4. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja groblja na području Općine Sveti Filip i Jakov 
5. Odluka o radnom vremenu objekata u ugostiteljstvu 
6. Odluka o komunalnom doprinosu
7. Odluka o osnivanju Zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov 
8. Zaključak o davanje suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić „CVIT“ u Svetom Filip i Jakovu u pedagoškoj godini 2015./2016 godini 
9. Zaključak o primanju na znanje Financijskog Izvješća Dječjeg vrtića „CVIT“ Sveti Filip i Jakov za 2014.godinu 
10. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Komunalca d.o.o. Biograd na moru za 2012. i 2013.godinu
11. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Turanj (UPU 3 - dio 1) 
12. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja u Svetom Petru na Moru (Plan 4)
13. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sveti Filip i Jakov
14. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja morske plaže (R3) u naselju Sveti Filip i Jakov

15. I Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2015.godinu (I. Rebalans) 
a) Opći dio
b) Posebni dio
c) Projekcija
d) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa, za razdoblje od 2015. do 2017. godine

16. I Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 
17. I Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
18. I Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
19. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2015.godinu
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
21. Program aktivnosti za provedbu operativnih aktivnosti u Zaštiti od požara Općine Sveti Filip i Jakov
22. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015. godini na području Općine Sveti Filip i Jakov
23. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2015.godini
24. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i Plan rada izviđačko-preventivnih ophodnji u 2015.godini
25. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova
26. Zaključak o usvajanju operativnog plana evakuacije i zbrinjavanje turista za sezonu 2015. 
27. Odluka o regulaciji prometa tijekom turističke sezone 2015. 
28. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstanih cesta
29. Izmjene i dopune Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste 
30. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov
31. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone 2015. 
32. Odluka o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata članova Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov

***
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. II Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2015.godinu

***

službeni glasnik broj 05, lipanj 2015

 

Općina Sveti Filip i Jakov