SLUŽBENI GLASNIK broj 05, prosinac 2012. (20.12.2012.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Izmjene i dopune proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2012. godinu (Rebalans)

a) Izmjene programa javnih potreba u kulturi u 2012. godini
b) Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2012. godinu
c) Izmjene programa javnih potreba u sportu za 2012. godinu
d) Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini
e) Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.godinu

2. Proračun Općine Sv. Filip i Jakov za 2013. godinu

a) Program javnih potreba u kulturi u 2013. godini
b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2013. godini
c) Program javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2013. godinu
d) Program javnih potreba u sportu u 2013. godini
e) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
f) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
g) Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2013. godinu

3. Odluka o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2013. godini
4. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Sv. Filip i Jakov
5. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Sv. Filip i Jakov
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja Sv. Filip i Jakov
9. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sv. Filip i Jakov u 2010. godini
10. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sv. Filip i Jakov u 2012. godini

SLUŽBENI GLASNIK broj 5, prosinac 2012.

 

Općina Sveti Filip i Jakov