SLUŽBENI GLASNIK broj 06, prosinac 2013. (18.12.2013.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2013. godinu (rebalans)

a) Izmjene Programa gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
b) Izmjene Programa odrţavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
c) Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2013. godini
d) Izmjene Programa javnih potreba u kulturi u 2013. godini
e) Izmjene Programa javnih potreba u sportu u 2013. godini

2. Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

a) Plan razvojnih programa za 2014. godinu
b) Plan kapitalnih projekata za 2014. godinu
c) Program odrţavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
d) Program gradnje objekata i ureĊaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
e) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu
f) Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
g) Program javnih potreba u sportu u 2014. godini
h) Program javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2014. godinu

3. Odluka o izvršavanju proraĉuna za 2014. godinu
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o rasporeĊivanju sredstava iz Proraĉuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovno godišnje financiranje politiĉkih stranaka u 2013. godini
5. Odluka o rasporeĊivanju sredstava iz Proraĉuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovno godišnje financiranje politiĉkih stranaka u 2014. godini
6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
7. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza
8. Odluka o nerazvrstanim cestama
9. Zaključak o davanju ovlaštenja općinskom naĉelniku za prenamjenu turistiĉke zone Primorje i autokampa Đardin
10. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov
11. Odluka o visini i naĉinu plaćanja naknade za dodjelu grobnog mjesta
12. Odluka o visini spomeniĉke rente
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obraĉun plaće službenika i namještenika

SLUŽBENI GLASNIK broj 6, prosinac 2013.

 

Općina Sveti Filip i Jakov