SLUŽBENI GLASNIK broj 06, srpanj 2014. (02.07.2014.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2013. godini
2. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu
3. Zaključak o usvajanju Operativnog plana evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2014
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
5. Program aktivnosti za provedbu operativnih aktivnosti u Zaštiti od požara Općine Sveti Filip i Jakov
6. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini na području Općine Sveti Filip i Jakov
7. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Sveti Filip i Jakov
8. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i Plan rada izviđačko-preventivnih ophodnji
9. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova
10. Odluka o regulaciji prometa tijekom turističke sezone
11. Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone
12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
13. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Filip i Jakov
14. Odluka o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (LAGUR) „LOSTURA“
15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju predstavnika u LAG „LAURA“
16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Sveti Filip i Jakov
17. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta
18. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena usluga Dječjeg vrtića „Cvit“ Sveti Filip i Jakov
19. Odluka o ispravci pogrešaka u Odluci o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov
20. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste
21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
22. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste
23. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

SLUŽBENI GLASNIK BROJ 6, srpanj 2014.

 

Općina Sveti Filip i Jakov