SLUŽBENI GLASNIK broj 07, lipanj 2017. (20.06.2017.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva Općine Sveti Filip i Jakov
2. Odluka o izboru povjerenstva za izbor i imenovanja
3. Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
5. Odluka o imenovanju članova u Povjerenstvo za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u Agenciji za poljoprivredu
6. Odluka o imenovanju članova u Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru
7. Odluka i imenovanju predstavnika u Lag „Laura“
8. Odluka o općinskim porezima Općine Sv. Filip i Jakov
9. Odluka o regulaciji prometa tijekom turističke sezone 2017. godine
10. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi
11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov
12. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sveti Petar
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
14. Program aktivnosti za provedbu operativnih aktivnosti u Zaštiti od požara Općine Sveti Filip i Jakov
15. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini na području Općine Sveti Filip i Jakov
16. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Sveti Filip i Jakov
17. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i Plan rada izviđačko-preventivnih ophodnji
18. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova
19. Odluka (o nesretnom događaju)

SLUŽBENI GLASNIK 07.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov