SLUŽBENI GLASNIK broj 07, prosinac 2010. (23.12.2010.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2010. godinu (rebalans)
2. Proračun Općine Sv. Filip i Jakov za 2011. godinu

a) Program javnih potreba u sportu za 2011. godinu
b) Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu
c) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2011. godinu
d) Program javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2011. godinu
e) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
f) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
g) Plan nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu

3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2011. godinu
4. Odluka o naknadama članova Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima Kolegija i drugih radnih tijela koje imenuje općinski načelnik
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sv. Filip i Jakov

SLUŽBENI GLASNIK broj 7, prosinac 2010.

 

Općina Sveti Filip i Jakov