SLUŽBENI GLASNIK broj 07, prosinac 2011. (23.12.2011.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2011. godinu (Rebalans)
2. Proračun Općine Sv. Filip i Jakov za 2012. godinu

a) Program javnih potreba u sportu za 2012. godinu
b) Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu
c) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2012. godinu
d) Program javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2012. godinu
e) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini u Općini Sv. Filip i Jakov.
f) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2012. godinu
4. Prijedlog aktivnosti i zadaća zaštite i spašavanja s financijskim planom za 2012. godinu
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
6. Odluka o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Sv. Filip i Jakov
7. Odluka o Planu mreže dječjih vrtića Općine Sv. Filip i Jakov
8. Odluka o socijalnoj skrbi
9. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone Smiljevača (1. plan)
10. Odluka o ispravku greške

SLUŽBENI GLASNIK broj 7, prosinac 2011.

 

Općina Sveti Filip i Jakov