SLUŽBENI GLASNIK broj 08, lipanj 2019. (17.06.2019.)

Akti Općinskog vijeća

1.    Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Sveti Filip i Jakov

2.    Odluka o regulaciji prometa tijekom turističke sezone

3.    Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

4.    Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

5.    Odluka o komunalnom redu

6.    Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

a) Izvješće  o izvršenim preraspodjelama na proračunskim stavkama za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenim preraspodijelama na proračunskim stavkama za razdoblje siječanj – prosinca 2018. godine

b) Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe u Proračunu Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

c) Izvješće o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

d) Izvješće o izvršavanju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršavanju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

7. Odluka o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu

9. Operativni plan evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2019.

a) Zaključak o usvajanju Operativnog plana evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2019.

10. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov u 2019. godini

11. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih puteva

12. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i plan rada izviđačko – preventivnih ophodnji

13. Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog građevinskog područja u Svetom Filipu i Jakovu (1. Plana- Rabatin)

14. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za pružanje usluga  u zajednici Općine Sveti Filip i Jakov

15. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i odvodnje

16. Odluka o dodjeli općinskih priznanja Općine Sveti Filip i Jakov

17. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanjeposlova održavanja groblja na području Općine Sveti Filip i Jakov

18. Odluka o sufinanciranju programa produženog boravka u Osnovnoj školi Sveti Filip i Jakov

19. Zaključak

SLUŽBENI GLASNIK 8-19.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov