SLUŽBENI GLASNIK broj 09, lipanj 2016. (20.06.2016.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „CVIT“
2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja u Svetom Petru na Moru (Plan 3-1) 
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov 
4. Odluka o organizaciji i načinu naplate, te nadzorom nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima s naplatom u Općini Sveti Filip i Jakov
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 
6. Program aktivnosti za provedbu operativnih aktivnosti u zaštiti od požara Općine Sveti Filip i Jakov
7. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području Općine Sv. Filip i Jakov
8. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu na području Općine Sveti Filip i Jakov 
9. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara i Plan rada izviđačko-preventivnih ophodnji 
10. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova
11. Zaključak o usvajanju Operativnog plana evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2016.
12. Odluka o ispravci pogreške u Odluci o III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov 
13. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja Turanj (UPU 5) 
14. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstanih cesta

SLUŽBENI GLASNIK broj 09, lipanj 2016

 

Općina Sveti Filip i Jakov