SLUŽBENI GLASNIK BROJ 1 (12.03.2020.) (12.03.2020.)

Akti Općinskog vijeća 1. Zaključak o usvajanju Izvješća općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine 2. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu. 3. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Sveti Filip i Jakov 4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 5. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu (1. Rebalans) a) Izmjene Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu b) Izmjene Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jako za razdoblje 2020. – 2022. godine 6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 7. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 8. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 10. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Sveti Filip i Jakov 11. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu 12. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih puteva 13. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opsanost od nastajanja i širenja požara i plan izviđačko – preventivnih ophodnji 14. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko – turističke (T1 Hotel) i mještovite namjene unutar građevinskog područja naselja Sveti Filip i Jakov 15. Zaključak o prihvaćanju Plana upisa djece u Dječji vrtić CVIT Sveti Filip i Jakov za pedagošku 2020./2021. godinu 16. Zaključak o prihvaćanju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića CVIT Sveti Filip i Jakov 17. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta iz mjere 1.2 Poticanje potrošnje ribe u vrtićima 18. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov 19. Odluka o koeficijentima za obračun plaća djelatnika Dječejg vrtića CVIT Sveti Filip i Jakov 20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javne površine 21. Odluka o otpisu potraživanja po osnovi komunalnog doprinosa 22. Odluka o dopuni Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov 23. Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Sveti Petar na Moru 24. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Sveti Filip i Jakov 25. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu

 

Akti Općinskog načelnika

 

1. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu

2. Odluka o osnivanju Stožera Civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov

 

3. Odluka o donošenju Sheme mobilizacije Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov

SLUŽBENI GLASNIK 1-20-converted.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov