SLUŽBENI GLASNIK broj 1, siječanj 2018. (31.01.2018.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine

1. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Sveti Filip i Jakov

2. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj upotrebi

3. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

4. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazg.radivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Filip i Jakov

5. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Filip i Jakov

6. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

1. Zaključak o I. izmjenama i dopunama Plana savjetovanja sa javnošću Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

2. I Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018.godini

3. Odluka o imenovanju Voditelja projekta "Zaželi - Sveti Filip i Jakov"

 

 

 

SLUŽBENI GLASNIK 01-18.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov