SLUŽBENI GLASNIK BROJ 10 (16.09.2019.) (20.09.2019.)

16. rujna 2019. godine

 

Akti Općinskog vijeća

 

       1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

 

 1. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

 1. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

a) Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

b) Plan razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2019. do 2021. godine – Izvršenje Proračuna od 01. siječnaj do 30. lipnja 2019. godine

 1. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenim preraspodijelama na proračunskim stavkama za razdoblje siječanj - lipnja 2019. godine

a) Izvješće o izvršenim preraspodijelama na proračunskim stavkama za razdoblje siječanj - lipnja 2019. godine

 1. Odluka o donošenju VI izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

 1. Odluka o izradi VII izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

 1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko - turističke (T1 – Hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sveti Filip i Jakov

 1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Sveti Petar na Moru (UPU 12)

 1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u naselju Sveti Petar

 1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone zanatskih i servisnih djelatnosti

 1. Odluka o raspolagaju nekretninama u Zoni zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov

 1. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (k.o. Sveti Filip i Jakov)

 1. Odluka o prodaji nekretnine u Poslovno – komercijalno – servisnoj zoni Turanj

 1. Odluka o darovanju nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

 1. Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Filip i Jakov

 1. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov te djelatnika Dječjeg vrtića „Cvit“

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (LAGUR) Lostura

 1. Odluka o povjeravanju poslova upravljanja Reciklažnim dvorištem Sveti Filip i Jakov

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odlukeo uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

 

Akti Općinskog načelnika

 

 1. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov ( k .o. Raštane)

 

SLUŽBENI GLASNIK 10-19-converted.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov