SLUŽBENI GLASNIK broj 11. studeni 2017. (31. listopada 2017.) (31.10.2017.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA


1. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i zamjenika načelnika općine  Sveti Filip i Jakov
2. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi
3. Odluku o  stavljanju izvan snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Sveti Filip i Jakov
4. Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada  na području OpćineSveti Filip i Jakov
5. Odluku o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke
6.Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje finanicranje političkih aktivnosti stranaka u 2017.godini za razdoblje  lipanj – prosinac
***

 AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1. Odluku o osnivanju Povjerenstva zaprovjeru ispunjavanja administrativnih uvjeta i ocjenjivanje prijava projekata i programa udruga / organizacija civilnog društvaSLUŽBENI GLASNIK 11.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov