SLUŽBENI GLASNIK BROJ 12 (12.12.2019.) (12.12.2019.)

Akti Općinskog vijeća

 

 

 

1. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2020. godini

2. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2020. godini

3. Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu (Opći i Posebni dio, Posebni dio prema funkcijskoj klasifikaciji) i Projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu

a) Program javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu

c) Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2020. godinu

d) Program javnih potreba u športu za 2020. godinu.

e) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

f) Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

g) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu

h)Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2020. godini

i) Plan razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2020. -2022.

j) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu

k) Odluka o pokriću manjka iz prethodnih razdoblja

4. Odluka o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke u 2020. godini

5. Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića CVIT za pedagošku 2018./2019. godinu

6. Zaključak o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića CVIT za pedagošku 2019./2020. godinu

7. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone zanatskih i servisnih djelatnosti

8. Odluka o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog građevinskog područja u Svetom Filipu i Jakovu ( Dolac – Brnine)

9. Odluka o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

10. Odluka o korištenju poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

11. Odluka o općinskim porezima Općine Sveti Filip i Jakov

12. Odluka o komunalnom doprinosu

13. Pravilnik o proceduri naplate prihoda, obračunu i naplati dospjelih nenaplaćenih potraživanja Općine Sveti Filip i Jakov

14. Zakljuičak o usvajanju financijskog izvješća Komunalca d.o.o. za 2018. godinu

15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Sveti Filip i Jakov

16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javne površine

17. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

18. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Centra za pružanje usluga Općine Sveti Filip i Jakov

19. Odluka o davanju suglasnosti na imenovanje privremenog ravnatelja Centra zapružanje usluga Općine Sveti Filip i Jakov

20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

SLUŽBENI GLASNIK 12-19-converted.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov