SLUŽBENI GLASNIK broj 13, studeni 2016. (02.11.2016.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. I Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu (Opći i Posebni dio)
2. I Izmjene Programa javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2016. godinu
3. Zaključak o usvajanju Financijskog izvješća Komunalca d.o.o. za 2015. godinu
4. Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa rada Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu
Prilog: Izmjene i dopune Programa rada Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu

5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja nerazvrstane prometnice sa pripadajućom infrastrukturom u mjestu Turanj – predio Krč“ i prijavu na natječaj
Prilog: „Kratki opis projekta“ 

6. Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Plana i Programa rada u pedagoškoj 2015./16. godini Dječjeg vrtića „CVIT“
7. Odluka o prihvaćanju godišnjeg Plana i Programa rada za pedagošku 2016./17. godinu Dječjeg vrtića „CVIT“
8. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstanih cesta
9. Odluka o oslobađanju dijela komunalnog doprinosa  Udruge „Napredak“
10. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Sveti Filip i Jakov
11. Odluka o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke 
12. Odluka O izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Obalnog pojasa u naselju Sveti Petar na Moru
13. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane  ceste u Sikovu

SLUŽBENI GLASNIK 13.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov