SLUŽBENI GLASNIK broj 14, prosinac 2014. (11.12.2014.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Izmjene i dopune proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu (Rebalans) 
s Projekcijom za 2015. i 2016. godinu 
a) Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu 
b) Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2014. godinu 
c) Izmjene Programa javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2014. godinu
d) Izmjene Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu 
e) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu 
f) Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

2. Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu s Funkcijskom klasifikacijom, 
Projekcijom Proračuna za 2016. i 2017. godinu i 
Planom razvojnih programa za 2015. godinu 
a) Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu 
b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
c) Program javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2015. godinu
d) Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu
e) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu 
f) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

3. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu 
4. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov 
5. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena usluga dječjeg vrtića „CVIT“ Sveti Filip i Jakov
7. Odluka o donošenju 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone Smiljevača (1. Plan)
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sveti Petar na Moru
9. Odluka o izradi UPU -a zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov 
10. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta
11. Odluka o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak
12. Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone 2015. 
13. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2015. godini
14. Odluka o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade

***
15. RJEŠENJE o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Službeni glasnik broj 14., prosinac 2014.

 

Općina Sveti Filip i Jakov