SLUŽBENI GLASNIK broj 14, prosinac 2015. (22.12.2015.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu (Rebalans 2 – Opći i posebni dio) s izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za razdoblje od 2015. do 2017. godine
a) I. Izmjene programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
b) II. Izmjene programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2015. godinu
c) I. Izmjene programa javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2015. godinu
d) II. Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
e) II. Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
f) Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2015. godinu

2. Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu (Opći i Posebni dio) s projekcijom Proračuna za 2017. i 2018. godinu i Razvojni program za razdoblje od 2016. do 2018. godine
a) Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
c) Program javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2016. godinu
d) Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu
e) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
f) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
g) Program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu
h) Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu

3. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje financiranje političkih stranaka za 2016. godinu 
4. Odluka o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke
5. Odluka o verifikaciji Ugovora o sufinanciranju izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Biljanima Donjim
6. Odluku o osnivanju prava služnosti trgovačkom društvu KOMUNALAC d.o.o. za potrebe izgradnje kanalizacijskog sustava Biogradske rivijere 
7. Odluka donošenju Urbanističkog plana uređenja proširenja groblja u Sikovu (UPU 3)
8. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu (1. plan - Rabatin)
9. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu (2. Plan - Dolac – Brnine) 
10. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstanih cesta 
11. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 
12. Odluka o utvrđivanju potrebe izgradnje groblja u Svetom Filip i Jakovu
14. Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone 2016.
15. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu 
a) Program rada savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu
b) Financijski plan Programa rada Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu
16. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja poslova komunalne djelatnosti upravljanja, održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Sveti Filip i Jakov
17. Odluka o usvajanju Informacije o referendumu
18. Odluka o promjeni granica naselja Sikovo i Raštane Donje


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu
2. Rješenje o brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu
3. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu

***

SLUŽBENI GLASNIK broj 14, prosinac 2015.

 

Općina Sveti Filip i Jakov