SLUŽBENI GLASNIK broj 14, prosinac 2017. (20.12.2017.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg Izvješća o ostvarivanju Plana i Programa rada u pedagoškoj 2016./2017. godini Dječjeg vrtića „Cvit“

2. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg Plana i Programa rada Dječjeg vrtića „Cvit“ Sv. Filip i Jakov za pedagošku 2017./2018. godinu

3. Izmjene i dopune plana Proračuna za 2017. godinu – Opći dio i Posebni dio

a) 1. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

b) 1. Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu

c) 1. Izmjene Programa javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2017. godinu

d) 1. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

e) 1. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

f) 1. Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu

g) 1. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2017. godine do 2019. godine

4. Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu (Opći i Posebni dio, Posebni dio prema funkcijskoj klasifikaciji) i Projekcija Proračuna za 2019. i 2020. godinu

a) Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu

c) Program javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2018. godinu

d) Program javnih potreba u športu u 2018. godini

e) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

f) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

g) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu

h) Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

i) Plan razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2018. godine do 2020. godine

5.Odluka o raspuštanju Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov  

6. Odluka o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata članova Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov

7. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2017. do 2020. godine

8. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Sv. Filip i Jakovu ( Plan 2-Dolac Brnine) 

9. Odluka o  izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi-nerazvrstane ceste

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Sveti Filip i Jakov

11. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2018. godini

12. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2018. godini

13. Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća tvrtke Komunalac d.o.o Biograd na Moru za 2016. godinu

13. Zaključak o usvajanju Prijedloga za ispravak ugovora o davanju na trajno korištenje građevinskog zemljišta za izgradnju obiteljske stambene zgrade

14. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja  poslova komunalne djelatnosti upravljanja, održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Sveti Filip i Jakov

15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

SLUŽBENI GLASNIK 14-17.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov