SLUŽBENI GLASNIK broj 14, studeni 2016. (21.11.2016.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju redovnih studenata
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kreditnom zaduženju Općine Sveti Filip i Jakov 
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu

4. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2016. godinu ( Rebalans 2 – opći i posebni dio)
a) II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2016. do 2018. godine
b) I Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
c) I Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture  za 2016. godinu
d) I Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu
e) I Izmjene Programa javnih potreba u športu u 2016. godini
f) I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu

5. Odluka o ponovnom raspisivanju natječaja za prodaju građevinskoga zemljišta u k.o. Turanj 
6. Odluka o osnivanju trgovačkog društva „ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d.o.o.“
7. Odluka o osnivanju javne ustanove „Turistička razvojna agencija SRCE DALMACIJE“
8. Odluka o osnivanju javne ustanove „Agencija za lokalni razvoj SIDRAGA“ 
9. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstanih cesta        

***  


AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
 

1. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava udrugama / organizacijama civilnog društva
2. PLAN upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu
3. II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2016. godinu

SLUŽBENI GLASNIK 14 - IZVANREDNA.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov