SLUŽBENI GLASNIK broj 15, prosinac 2016. (22.12.2016.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu (Opći i Posebni dio, Posebni dio prema funkcijskoj klasifikaciji) s Projekcijom Proračuna za 2018. i 2019. godinu i Planom razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2017. do 2019. godine 

a) Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu
c) Program javnih potreba društvene brige o djeci predškolske dobi za 2017. godinu
d) Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu
e) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
f) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
g) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu
h) Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu

2. Zaključak o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu
a) Program rada Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu 
b) Financijski plan Programa rada Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu

3. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje financiranje političkih stranaka za 2017. godinu
4. Odluka o proglašenju o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste
5. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2017. godini  
6. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja  poslova komunalne djelatnosti upravljanja, održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Sveti Filip i Jakov

SLUŽBENI GLASNIK 15 - zadnja.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov