SLUŽBENI GLASNIK broj 16, prosinac 2018. (20.12.2018.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2019. godini

2. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2019. godini

3. Odluka o proglaženju statusa javnog dobra u općoj uporabi – k.o. Raštane

4. Odluka o proglaženju statusa javnog dobra u općoj uporabi – k.o. Sveti Filip i Jakov

5. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

6. 3. izmjene i dopune Plana Proračuna za 2018. godinu

a) 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu

b) 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2018. godinu

c) 3. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

d) 3. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

e) 3. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2018. godine do 2020. godine

7.Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu (Opći i Posebni dio, Posebni dio prema funkcijskoj klasifikaciji) i Projekcija Proračuna za 2020. i 2021. godinu

a) Program javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu

c) Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2019. godinu

d) Program javnih potreba u športu za 2019. godinu

e) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

f) Program gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu

g) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu

h) Plan razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje pd 2018. godine do 2020. godine

i) Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu

j) Odluka o pokriću manjka

8. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o ostvarivanju Plana i Programa rada u pedagoškoj 2017./2018. godini

9. Zaključak o prihvaćanju godišnjeg Plana i Programa rada Dječjeg vrtića „Cvit“ Sveti Filip i Jakov za pedagošku 2018./2019. godinu

10. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

11. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

12. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov (k.o. Raštane)

13. Odluka o uključivanju Općine Sveti Filip i Jakov u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS)

14. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Sveti Filip i Jakov

15. Odluka o izradi II Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filipu i Jakovu (1. Plan –Rabatin)

16. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov te djelatnika Dječjeg vrtića „Cvit“

17. Zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća tvrtke Komunalac d.o.o. Biograd na Moru za 2017. godinu

18. Odluka o izmjenama  i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov

20. Odluka o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi Centar za pružanje usluga u zajednici Općine Sveti Filip i Jakov

21. Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje zadužnice

 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Općine Sveti Filip i Jakov te djelatnika Dječjeg vrtića“ Cvit“

SLUŽBENI GLASNIK 16-18.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov