SLUŽBENI GLASNIK broj 17 (15.12.2021) (15.12.2021.)

Akti Općinskog vijeća

1 . Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2021. godini za razdoblje lipanj - prosinac

2. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti stranaka u 2022. godini

3. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2022. godini

4. 2. izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu (2. Rebalans)

 • a) 2. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 • b) 2. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 • c) 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu
 • d) 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2021. godinu
 • e) 2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2021. godinu
 • f) 1. izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
 • g) 1. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od rapolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakovu za 2021. godinu
 • h) 2. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2021.-2023. godine
 • a) Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 • b) Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu
 • c) Program javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2022. godinu
 • d) Program javnih potreba u športu za 2022. godinu
 • e) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 • f) Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 • g) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
 • h) Program korištenja sredstava od rapolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakovu za 2022. godinu
 • i) Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2022.-2024. godine
 • j) Odluka o izvršavanju Proračuna Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu

i) Odluka o raspodjeli rezulatata poslovanja za 2020. godinu

5. Proračun Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu (Opći i Posebni dio, Posebni dio prema funkcijskoj klasifikaciji) i projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu

k) Odluka o pokriću manjka iz prethodnih razdoblja

6. Odluka o kratkoročnom zaduženju kod poslovne banke u 2022. godini

7. Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa u pedagoškoj 2020./2021. godini

- Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa u pedagoškoj 2020./2021. godini

8. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „CVIT“ za pedagošku 2021./2022. godinu

- Zaključak o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „CVIT“ za pedagošku 2021./2022. godinu

9. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

10. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

11. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rabatin 2 (UPU 15)

12. Odluka o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanisitčkog plana uređenja proširenja groblja u naselju Sveti Petar

13. Odluka o izradi 2. izmjena i dopuna Urbanisitčkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sveti Filip i Jakov

14. Financijski izvještaj Komunalca d.o.o. za 2020. godinu

- Zaključak o usvajanju financijskog izvještaja Komunalca d.o.o. za 2020. godinu

15. Odluka o izmjeni Odluke o visni inačinu plaćanja naknade za dodjelu grobnog mjesta

16. Odluka o isplati prigodnog dara ( božićnice) umirovljenicima

17. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj „Izgradnja i opremanje Poduzetničkog akceleratora Općine Sveti Filip i Jakov“

18. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj „Izgradnja javne infratrukture za unapređenje turističke ponude Svetog Filipa i Jakova“

19. Odluka o financiranju programa „Pomoć u kući“ udruge „Centar za obuku Sveti Filip i Jakov“

20. Odluka o usvajanu Plana razvoja Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblj e2021-2027. godina na temelju koncepta „pametna općina“

21. Odluka o davanju suglasnosti za zakup nekretnine

22. Odluka o osnivanju društa sa ograničenom odgovornošću

23. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov

24. Odluka o davanju suglasnosti

25. Odluka o komunalnoj naknadi

SLUŽBENI GLASNIK 17-21.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov